GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

THÔNG BÁO LOẠI TÁC PHẨM DO PHẠM QUY

KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

BỔ SUNG THỂ LỆ CUỘC THI

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, EVAPA/G, E.FIAP - Chủ tịch
2. NSNA Nguyễn Mạnh Sinh, ES.VAPA - Thành viên
3. NSNA Đoàn Thi Thơ, E.VAPA, E.FIAP - Thành viên
4. NSNA Huỳnh Trí Dũng, ES.VAPA - Thành viên
5. NSNA Nguyễn Minh Tân, A.VAPA, A.FIAP - Thành viên

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 471 tác giả, 52 tỉnh/thành và 3285 tác phẩm

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, EVAPA/G, E.FIAP - Chủ tịch
2. NSNA Nguyễn Mạnh Sinh, ES.VAPA - Thành viên
3. NSNA Đoàn Thi Thơ, E.VAPA, E.FIAP - Thành viên
4. NSNA Huỳnh Trí Dũng, ES.VAPA - Thành viên
5. NSNA Nguyễn Minh Tân, A.VAPA, A.FIAP - Thành viên

THỂ LỆ

Thể lệ