HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, EVAPA/G, E.FIAP - Chủ tịch

2. NSNA Nguyễn Mạnh Sinh, ES.VAPA  -  Thành viên

3. NSNA Đoàn Thi Thơ, E.VAPA, E.FIAP - Thành viên

4. NSNA Huỳnh Trí Dũng, ES.VAPA - Thành viên

5. NSNA Nguyễn Minh Tân, A.VAPA, A.FIAP - Thành viên

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 471 tác giả, 52 tỉnh/thành và 3285 tác phẩm